شاخص های مرکزی

مهمترین شاخص های مرکزی عبارتند از :مد ،میانه میانگین

مد:داده ای است که بیشترین فراوانی را دارد .

وجود چندین مد نشان دهنده این واقعیت است که جامعه ما یک دست نیست .

برای محاسبه مد کافی است فراوانی داده ها را با هم مقایسه کنیم وداده با بیشترین فراوانی مد است .

میانه : میانه یکی از شاخص های مرکزی است که می توان درباره وضعیت جامعه از آن استفاده کرد.پس از مرتب کردن داده ها مقداری را که تعداد داده های بعد از آن با تعداد داده های قبل از آن برابر است میانه می نامیم.

روش پیدا کردن میانه :

1ـداده ها را مرتب می کنیم.

2ـاگر تعداد داده ها فرد باشد داده ای گه در وسط قرار می گیرد برابر میانه است .

3ـاگر تعداد داده ها زوج باشد ،نصف مجموع دو داده ای گه در وسط قرار گفته اند برابر میانه است .

میانه فقط به این نکته توجه دارد که تعداد داده های بعد از آن برابر تعداد داده های قبل از آن باشد و به بزرگی و یا کوچکی داده ها کاری ندارد .به عبارت دیگر میانه به اندازه داده ها حساسیت نشان نمی دهد.

 

/ 0 نظر / 33 بازدید