بارم

به نام خدا 

  آزمون آمار و مدل سازی-  پایه سوم -  رشته تجربی

 

                                                                               دبیرستان فرزانگان تنکابن  -   دی ماه سال  1388

نام و نام خانوادگی                          نام دبیر                        ص(1 )     وقت  (  100 دقیقه )

 

 

ردیف

5/1

اصطلاحات زیر را تعریف نمایید :

الف - جامعه آماری ونمونه آماری چه خصوصیتی نسبت به هم دارند؟

ب -  در سرشماری چه خصوصیتی نسبت به هم دارند؟

پ - دو شرط ا نتخاب نمونه تصادفی از جامعه را بنویسید .

 

1

2

 

 

 

 

 

 

2

 

الف ) مدل حجم  استوانه ای برابر ^2 (+ E2) (( 1+E را با خطای اندازه گیری بدست آورید .

ب )سپس با صرف نظراز حاصلضرب خطاها  مدل  را  بیابید .

پ ) به ازای E=0/2  و E=0/3   مقدار مدل های الف و ب را بدست آورده و تفاوت را بیابید .

 

متغیرهای زیر را از لحاظ کمی یا کیفی و انواع آنها بنویسید.

الف ) میزان درجه حرارت بدن بیما ر

ب ) انواع مذاهب در کشور های آسیایی

 پ ) بخش های مختلف بیمارستان تنکابن

ت ) تعداد روزهایی  که در ماه های گذشته باران باریده است .

 

 

2

 

 

 

 

3

5/0

عدد157دربین شش عدد به  کمک عدد تصادفی پیدا شده است ، آن عدد تصادفی را بیابید .

 

4

2

جدول فراوانی داده های شکل را بنویسیدوپس از یافتن فراوانی تجمعی  نمودار ستونی تجمعی را رسم نمایید .

                                                                                        

0

4

8

 

12

2

4

6

8

10

5

2

داده های زیر مربوط به ساعت ورود 15 روز یک مسافر به فرودگاه میباشد فراوانی مطلق و نسبی آنها را بیابید.

 

9 و 9 و5/8  و5/ 10 و25/ 7 و11 و 9 و 5/ 8 و5 /10 و11  و 5/ 10 و5/8  و 25/7 و 9 و 11

 

6

5/2

وزن  16تن از دانش پژوهان سمپاد داده شده ابتدا آنها را چهار دسته نمایید

 وفراوانی مطق و مراکز آن چهار دسته را بیابید .

  60  و 52 و 48 و 70 و 56  و 52  و61  و72 و 65 و 43 و 63 و 50  و62 و73 و 50و40

 

7

5/1

الف ) نمودار مستطیلی دسته ها را رسم نمایید

پ ) برای مقایسه دسته ها به چه نکته ای توجه میکنید ؟

 

             a-b   

 f 

[100 -150 (  

23

 [(250-150

18

[250 -400]    

29

 

 

 

 

8

 

بارم

به نام خدا  

    آزمون آمار و مدل سازی -  پایه سوم -  رشته تجربی

 

دبیرستان فرزانگان تنکابن  -   دی ماه سال  1388

نام و نام خانوادگی                          نام دبیر                            ص(2 )     وقت  (100دقیقه )

ردیف

5/1

درنمودار چند بر مراکز دسته ها و فراوانی ها یشان  را مشخص نمایید.       

                                                                                                                           

                                                        

10

5/2

        

  a-b

 

F

 

P

[100-130(  

12

 

[130- (160

16

 

[160-190 ]

14

 

الف )نمودار مستطیلی جدول را رسم نمایید و

ب ) درصد های هر دسته را مشخص نمایید .

پ ) چند درصد داده ها بیشتر از 100 میباشند ؟

 

 

 

11

 

 

5/1

 

 

 

 

 

 

 

نمودار ساقه و برگ وزن چند ورزشکار در نظر گرفته شده است ،  به سوالات زیر پاسخ دهید:

کلید نمودار  (  2/12      یعنی            2      12   )

 

ساقه

                برگ

 

12

 

13

 

14

 

15

     

    7    5     3     3     2

 

  6    6     4    4   4      0

 

 

 

4         4      3    3    3   2   

 الف )چند داده وجود دارد ؟

ب ) دامنه تغییرات داده ها را بیابید.

 

 پ) چند داده حداقل 15  وجود دارند .

 

پ) چند داده حد اکثر 13  وجود دارند .

 

 

12

 

 

 

@

  

ضمن عرض خسته نباشید،  توفیق شما عزیزان را از خداوند  متعال خواستارم

 

@

 

/ 0 نظر / 21 بازدید