به نام خدا

 سوالات آزمون بیست نمره ای آمار و مدل سازی

 سال دوم ریاضی و فیزیک و سوم تجربی

دبیرستان فرزانگان تنکابن                                       اسفند 1387  احمدراجی

------------------------------------------------------------------------------------

تعداد دانشجویان در رشته های اقتصاد و ریاضی و فیزیک و شیمی و ادبیات

 به ترتیب 6 1و 3 2و 6 1و 2 3و 8 4می باشند .

  • 1- کدام رشته مد است ؟
  • 2- کدام رشته میانه است ؟
  • 3- کدام رشته کمترین درصد فراوانی را دارد ؟
  • 4- کدام رشته ها فراوانی تجمعی یکسانی دارند ؟

اگر نمرات تراز رشته های فوق از اقتصاد تا ادبیات به ترتیب 1000 و 800 و

 700 و 900 و 950 باشند،با توجه به تعداد دانشجویان با این ترازها

 تقریبا متوسط تراز در چه درسی است ؟                 - 5 

 ( بارم هر سوال یک است)

-----------------------------------------------------------------------------------

 نمودار جعبه ای تراز ها را رسم نمایید و

 به سوال های مربوطه آن پاسخ دهید .( 5 نمره)

 

فشرده ترین ربع ؟                       پراکنده ترین ربع ؟

بلند ترین دنباله ؟                         کوتاهترین دنباله ؟

وجود میانگین را در کدام ربع حدس می زنید ؟    

 وجود میانه را در کدام ربع حدس می زنید ؟ 

دامنه تغییرات چند است ؟                         طول جعبه چند است ؟ 

آیا توزیع نرمال است ؟                    کشیدگی در چه سمتی است ؟

(بارم هر پاسخ نیم است ) =  ( 5 نمره)    

------------------------------------------------------------------------------------

7 راننده مینی بوس    با 3 1مسافر  هیچ  تصادفی نداشته اند ،

3 راننده مینی بوس       با 4 1مسافر  دو تصادف داشته اند ،

5 راننده  مینی بوس    باهیچ مسافر  پنج تصادف داشته اند ،

2 راننده  مینی بوس      با2 1مسافر   سه تصادف داشته اند ،

1 راننده  مینی بوس    با 6 1مسافر   شش تصادف داشته اند.

 

مد   تعداد تصادفات  را با توجه به تعداد مسافران  بنویسید .   (            )    ( 1 نمره )

میانه  تعداد رانندگان را با توجه به تعداد  تصادفات  بنویسید .  (           )    ( 2 نمره )

میانگین  تعدادمسافران رابا توجه به تعداد  تصادفات  بنویسید . (            )   ( 2 نمره )

------------------------------------------------------------------------------------

پیشاپیش دو میلاد خجسته و تولد دوباره بهار را به شما عزیزانم  تبریک عرض می نمایم .

                                                                                       خسته نباشید .

 

/ 0 نظر / 23 بازدید