نمونه تستهای آماری از سایت کاشی ها

باسمه تعالی

 

سؤالات امتحان درس:آمارومدل سازی

سال­تحصیلی (­87- 86 )

نوبت دوم (خرداد ماه)

ساعتشروع:08:00صبح

تاریخ امتحان: 25/3/ 1387                   

مدت امتحان :90دقیقه

سال دوم رشته ریاضی و فیزیک

دبیرستان فرزانگان وهفده شهریور

شهرستان تنکابن

ائوریدس-ریاضیدان:اعدادنیرومندندوچون باهنرهمراه گردند مقاومت ناپذیرند.

 

ردیف

سؤالات

نمره

1

تعاریف زیر را بنویسید :

الف) سرشماری   ب)نمونه تصادفی  پ)فراوانی نسبی   ت)ضریب تغییرات

2

2

داده های زیر را در نظر گرفته

و جدول فراوانی را در سه دسته،

 شامل دسته ها، فراوانی مطلق، فراوانی تجمعی رسم نمایید .

45و25 و8 2 و 16 و 0 5 و 30 و 32  و30 و28 و12 و15 و20

 

1.25

3

نموداردایره ای درصد فراوانی ها را رسم نمایید.

 

نمره

13-10     10-7      7-4    4-1

تعداد

  2        5         3      1

1.25

4

دسته ها

li

4)-0[

8)-4[

12)-8[

16]-12[

2

3

4

1

مراکزدسته ها را بیابید و میانگین داده های جدول رابه کمک آنها بدست آورید.

 

 

 

1.25

5

نمودار جعبه ای را برای داده های زیر رسم نمایید.

بیان نمایید که فشرده ترین ربع کدام است؟

  17    5/5   16     8     12    11  5/7    10    8    5   10

1.75

6

 

داده های روبه رو را در نظر بگیرید. 19    9    15     5   10      

 مطلوب است محاسبه­ی:                        

الف- میانگین    ب- واریانس  ج- انحراف معیار  د- ضریب تغییرات

2

7

میانگین 8 داده،  12می باشد. اگر  دو داده دیگر، 9  و  15را به

داده ها اضافه نمایید میانگین کل این 10 داده را حساب کنید.

 

0.75

8

الف )رابطه روبه رو راثابت کنید:            .

ب)اگرداده های آماری مفروضی راپنج برابرنماییم واریانس چند برابر خواهد شد ؟

پ)اگر داده های آماری مفروضی را پنج برابر و سپس قرینه نماییم

انحراف معیار چه تغییری خواهد نمود ضریب تغییرات چطور؟

1.75

9

 

الف)به کمک نمودارستونی داده شده جدول داده هاوفراوانی آنهارامشخص نمایید .

ب )شاخص های مرکزی مدومیانه ومیانگین رابه کمک جدول نموداربنویسید.   

پ)نمودار چند بر ستون های زیر را رسم نمایید.

     

  « همواره موفق وسربلنباشید»    احمدراجی                                                                                    

 

2

             

 

/ 0 نظر / 30 بازدید