باسمه تعالی

سؤالات امتحان درس:آمارومدل سازی

 

ساعت شروع:8 صبح

تاریخ امتحان:

 9/3/ 1388                   

سال­تحصیلی (­88- 87 )

نوبت دوم (خرداد ماه)

مدت امتحان: 90دقیقه

سال دوم رشته ریاضی و فیزیک

دبیرستان فرزانگان  شهرستان تنکابن

هیچ روزی از امروز با ارزش ترنیست . (گوته)

ردیف

سؤالات

بارم

1

دو خصوصیت مهم درانتخاب نمونه تصادفی مناسب چیست  ؟

دوعدد یک رقمی از( یک تا  نه ) به کمک اعداد   تصادفی203/0 و 304/0 بیابید ؟

 

1

2

داده های زیر را در نظر گرفته

و جدول فراوانی را در سه دسته،

 شامل دسته ها، فراوانی مطلق، فراوانی تجمعی مشخص نمایید .

  17    51   16    /5 8     12    8/5  5/7    10   /5 8    15   17 و 9

1.5

3

نمودارمیله ای درصد فراوانی های نسبی  نمرات جدول را رسم نمایید.

 

 

نمره آزمون

30 -25         25-20          20-5 1         15-10

تعداد نفرات

    2                 5                 3                   4

 

 

 

1.5

4

دسته ها

xi

 (8 -4[

 (12 -8[

(16-12[

] 20-16[

2

3

4

1

مراکزدسته ها را بیابید و میانگین داده های جدول رابه کمک آنها بدست آورید.

 

 

 

 

 

 

1

5

نمودار جعبه ای را برای داده های زیر رسم نمایید.

30و25 و8 2 و 16 و 0 4 و 30 و 32  و30 و28 و12 و15 و20 و 20 و 10

 

بیان نمایید که پراکنده ترین  ربع کدام است؟ و چند در صد داده ها در آن ربع قرار ندارند ؟

 

 

2

6

 

نه داده ی روبه رو را در نظر بگیرید.    12   و  9   و 9     و 12  و8  و   8   و   11 و 9  و  3

الف )شاخص های مرکزی ( مد - میانه - میانگین )را بدست آورید .

 ب )نمودار خط شکسته فراوانی مطلق داده ها را رسم نمایید .

پ )آیاتوزیع داده ها نرمال است ؟

 

5/1

7

داده ها

xi

(xi-x) fi

(xi-x) fi

10

25

40

55

2

3

2

1

 

 

 

اگر میانگین داده های جدول راتقریبا  30 درنظربگیریم

 

انحراف از میانگین و انحراف معیار را بدست آورید.

 

 

 

 

 

ادامه سوالات

 

ادامه سوالات آمار و مدل سازی دوم ریاضی و فیزیک دبیرستان فرزانگان تنکابن  ( تاریخ امتحان: 9/3/ 1388 )                  

 

5/1

8

الف ) رابطه روبه رو راثابت کنید:            .

ب) اگر واریانس داده ها برابر صفر باشد  در مورد داده ها چه میتوان گفت ؟

پ) اگر واریانس داده ها برابر صفر باشد  در مورد دامنه تغییرات داده ها  چه میتوان گفت ؟

پ ) اگر داده ها را قرینه نماییم انحراف معیار داده ها چه تغییری خواهد نمود ؟

 

2

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

 

 

الف)به کمک نمودارستونی داده شده جدول داده ها ی خام وفراوانی آنهارامشخص نمایید .

 

ب )ضریب تغییرات جدول داده ها را بدست آورید .   

 

پ)اگر داده ها را ده برابر کنیم چه تغییری در ضریب تغییرات حاصل میگردد ؟

 

    

0

3

6

 

12

1

2

3

4

5

                                                 

«به امید خدا همواره موفق وسربلند باشید»احمدراجی

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

 

             

 

/ 2 نظر / 28 بازدید