نمونه سوالات تستی کتاب آمار و مدل سازی برای کنکوری های سوم تجربی در سال تحصیلی

تست های مربوط به فصل ششم

1-اگر کم ترین داده برابر 10 و بیش ترین داده برابر 18 باشد میانگین داده ها کدام مقدار می تواند باشد؟ (سراسری 71)

الف)8     ب)9     ج)15     د)19

2-معدل حدسی تعدادی نمره 11 در نظر گرفته شده و تفاوت آن از یکایک نمرات 5-و 1-و 3 و 7 گردیده. معدل واقعی نمرات چه عددی است؟ (آزاد84)

الف)7     ب)10     ج)12     د)15

3-میانگین داده های جدول مقابل کدام است؟ (سراسری 62)

الف)5/3     ب)3               

 

ج)5/2     د)2]

 4-میانگین داده های جدول مقابل کدام است؟ (سراسری 75)

الف) 5/14     ب)14

ج)5/15     د)15

5-میانگین داده های x1, x2, …, x10 برابر 5 است . میانگین داده های x1, x2, …, x10,16 کدام است؟ (سراسری 63)

الف)5     ب)6     ج)6/6     د)5/10

6-میانگین 10 داده ی آماری برابر 2/13 می باشد. اگر داده های 5 و 7 را از بین آنها بیرون بکشیم میانگین 8 داده ی جدید کدام است؟ (سراسری 77)

الف) 75/14     ب) 8/14     ج) 154     د) 2/15

7-اگر در یک جدول توزیع فراوانی، فراوانی مطلق طبقه ی دوم 12 و فراوانی نسبی آن 25% و  باشد میانگین داده ها کدام است؟ (آزاد 77)

الف) 10     ب) 12     ج) 5     د) 8

8-اگر  میانگین اعداد طبیعی از 1 تا 100 باشد مقدار عبارت                کدام است؟(سراسری 74)

الف) 25-     ب) 0     ج) 1     د) 25

9-در آزمون استعداد تحصیلی از 10 دانش آموز نمونه، به ترتیب 1 نفر نمره ی 75، 4 نفر دیگر 80 و 2 نفر آنها نمره ی 85 و سه نفر دیگر نمره ی 90 آورده اند . میانگین نمرات آزمون آنها کدام است؟ (سراسری 78)

الف) 5/82     ب) 83     ج) 5/83     د) 84

10-میانگین 5 داده ی آماری 3/37 و میانگین 6 داده ی آماری دیگر 45 می باشد . میانگین 11 داده ی آماری کدام است؟ (سراسری 79)

الف) 41     ب) 25/41     ج)5/41     د) 75/41

11-اگر میانگین اعداد x1,x2,…,xn برابر 12 باشد . میانگین 2x1+3, …, 2xn+3 کدام است؟ (سراسری 73)

الف) 15     ب) 18     ج) 24    د) 27

12-اگر مجموع N داده ی آماری   ومیانگین داده ها  باشد، N کدام است؟(آزاد 75)

الف) 20     ب)22     ج) 21     د) 19

13-میانگین نمره 12 درس دانش آموزی در امتحان 5/14 می باشد. اگر نمره یک درس او 20 باشد میانگین نمره یازده درس دیگر او کدام است؟ (سراسری 75)

الف) 13     ب) 2/13     ج) 14     د) 2/14

14-نمره کل آزمون عمومی یک داوطلب مطابق جدول زیر 58 درصد است . نمره آزمون زبان انگلیسی او چند درصد است؟ (سراسری 81)

الف) 31     ب)32     ج)33     د)34

 

15-میانگین داده های a، 4، 4، 3، 2 برابر 2 می باشد . میانگین (a6+100)، 4، 4، 3، 2 کدام است؟ (آزاد 80)

الف) 18     ب) 20     ج) 19     د) 22

16-میانگین 4 درس یک دانش آموز هر کدام با ضریب 1 برابر 5/15 می باشد . نمره درس پنجم وی که با ضریب 2 منظور می گردد چه عددی باشد تا میانگین 5 درس او 5/16 گردد؟ (سراسری 84)

الف) 25/18     ب) 5/18     ج) 75/18     د) 19

17-به داده های 8، 7، 3، 6 کدام عدد را اضافه کنیم تا میانگین داده های حاصل یک واحد اضافی شود؟ (آزاد 84)

الف) 8     ب) 9     ج) 10     د) 11

18-اگر میانگین داده های جدول مقابل 4 باشد درصد فراوانی نسبی دسته ی آخر کدام است؟ (سراسری 81)

الف) 12/24     ب) 27/27     ج) 32/28     د)05/29

 

 

 

 

19-میانگین 10 داده آماری 5/32 می باشد. اگر دو داده ی 35 و 40 را از آنها کنار گذاریم میانگین 8 داده ی حاصل کدام است؟ (سراسری 81)

الف) 25/31     ب) 5/31     ج) 75/31     د) 32

20-در رشته اعداد 9، 52، 34، 17، 9، 6 (مد) نما کدام است؟ (سراسری 67)

الف) 9     ب) 17     ج) 34     د) 52

21-در صورتی که بخواهیم سن متوسط دانشجویان کلاسی را که در آن یک دانشجوی خیلی مسن وجود دارد محاسبه کنیم کدام یک از شاخص های مرکزی زیر مناسب است؟ (کارشناسی ارشد)

الف) میانگین و میانه     ب) میانه     ج) میانگین     د) نما

22-میزان سود شرکت سهامی گیتا در شش سال گذشته برحسب درصد فروش به ترتیب 4، 2، 3، 4، 26 و 0 می باشد . کدام یک از کمیت های زیر به عنوان شاخص مرکزی وضع سودآوری شرکت را بهتر نشان می دهد؟ (کارشناسی ارشد)

الف) 5/3     ب) 3    ج) 4     د) 7

23)در یک امتحان ریاضی نمراه 15 نفر به صورت زیر است . میانه این نمرات کدام است؟ (سراسری 82)

5، 9، 10، 14، 19، 17، 14، 15، 17، 11، 12، 3، 7، 7، 4

الف) 10     ب) 5/10     ج) 11     د)5/11

   

24-میانه در داده های جدول مقابل کدام است؟ (کارشناسی ارشد حسابداری 83)

الف) 10     ب) 5/13     ج) 15     د) هیچ کدام

 

 

24-در جدول داده های مقابل تفاوت مد از میانگین کدام است؟ (سراسری 83)

الف) 4/0     ب)7/0     ج)2/1     د)5/1

 

26-ششمین عددی که با قرار گرفتن بین داده های 6، 5، 4، 3، 2 موجب می شود میانگین، میانه و مد آنها برابر گردد چیست؟ (آزاد 83)

الف) 6     ب) 5     ج) 4    د) 3

27-اگر در داده های مرتب شده 8، 4-a2، 1-a2، 5، 2، 1 مد برابر 5 باشد، فراوانی عدد میانه در این داده ها کدام است؟

الف) 1     ب) 2     ج) 3     د) 4

28-میانگین چهار متغیر آماری (2+x)،(x-7)، (x2+3)، (4-x) برابر عدد 5/42 است . مقدار X چقدر است؟ (آزاد)

الف) 5/42     ب) 5/54     ج) 54     د) 42

29-اگر به 6 داده که میانگین آنها 10 بوده یک داده ی دیگر اضافه شود و میانگین جدید هم  یک واحد افزایش یابد مقدار داده ی اخیر چقدر است؟ (آزاد)

الف) 10     ب) 11     ج) 16     د) 17

 

/ 3 نظر / 187 بازدید
سارا

خوب بود مرسی

ارش

سلام جواب نداره

*****

میشه بگید جدول چرا نداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟