بارم

به نام خدا

آزمون آمار و مدل سازی-  پایه دوم- رشته ریاضی و فیزیک

 دبیرستان فرزا نگان تنکابن- هفتم دی ماه سال  1387

نام و نام خانوادگی                          نام دبیر               ص(1 )     وقت  (  90 دقیقه )

 

 

 

 

 

ردیف

2

 

در بررسی مدت زمانی که دانش آموزان مدارس استان مازندران صرف مطالعه درس آمارمیکنند، به صورت تصادفی دانش آموزان بیست مدرسه را مورد بررسی قرار داده اند ، مطلوبست :

الف - جامعه آماری  ب- نمونه آماری  ج- متغیر تصادفی  د- بهترین روش جمع آوری داده

 

1

2

مدل حجم مکعبی به طول یک سانتی متر را با خطای اندازه گیری ع بدست آورید وسپس با صرف نظراز حاصل ضرب خطا ها و مقدار ع برابر نیم سانتی متر حاصل عددی مدل را بیابید.

 

2

2

نمونه تصادفی را تعریف نمایید و

 به کمک اعداد تصادفی 238/0 و 19/0دوعدد تصادفی از 11 تا 81  بیابید .

 

3

1

کوچکترین و بزرگترین داده در یک سری اطلاعات آماری به ترتیب 70 و 100 می باشند ،

اگر اعداد 80 و 20 را به داده ها اضافه نماییم دامنه تغییرات  داده ها چند خواهد بود ؟

 

4

2

تعداد دانش آموزان برتر یک دبستان غیر انتفاعی در پنج پایه اول تا پنجم به ترتیب

32 و 14 و 25 و 17 و 30 نفرند.

 نمودار میله ای مطلق و میله ای تجمعی پنج کلاس را رسم نمایید .

5

5/2

وزن 16 ورزشکار داده شده است  ابتدا آنها را چهار دسته نمایید وفراوانی مطق و نسبی را یافته و  سپس بر اساس در صد ها نمودار دایره ای دسته ها را رسم نمایید .

 70و 61و 60و 52و 48و 72و 56و 52و 61و72 و 65و 63و 63و 50و62 و 60

 

6

2

             a-b   

F

[10 -13 (

3

[13  -16(

6

[16  -19(

3

[19  -22]

5

سن 17 نفر در کانون فرهنگی در جدول بالا داده شده است،

الف ) نمودار مستطیلی را رسم نمایید

.ب) در کدام دسته ها توزیع فراوانی یکنواخت می با شد ؟

ج )  چند نفر حد اقل 13 سال دارند ؟ ( چرا ؟)

7

 

به نام خدا

آزمون آمار و مدل سازی-  پایه دوم- رشته ریاضی و فیزیک

 دبیرستان فرزا نگان تنکابن- هفتم دی ماه سال  1387

نام و نام خانوادگی                          نام دبیر               ص(1 )     وقت  (  90 دقیقه )

 

1

اگر فراوانی تجمعی در طبقات دوم و سوم به ترتیب 12 و 15 باشند و فراوانی نسبی طبقه ی سوم برابر 15/0 باشد تعداد کل داده ها را بیابید. (توضیح دهید) .

8

5/1

           a-b 

X

F

[100-130 (

 

13

[130- (160

 

16

[160- (190

 

13

[190-220]

 

12

نمودار چند بر داده های جدول بالا را رسم نمایید.

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1

با رمز   3/2   =   3     2      اعداد نمودار ساقه و برگ را در نظر گرفته و به سوالات زیر پاسخ دهید :

ساقه

                برگ

2

8   7   7   5    3   3   2   1

3

     6    6     4    4   4    2  0

4

                    4  3   2   1   0

 الف )کوچکترین و بزرگترین عدد را بنویسید .   

  ب ) چند عدد بین 3 و 4 وجود دارند .                                                                          

در نمودار دایره ای زوایای مرکزی در صد ها را بدست آورید .

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

2

در سه مثال زیر نوع متغیر را از لحاظ کمی یا کیفی و انواع آنها تشخیص دهید.

الف )انواع گل های آپارتمانی در شهر شما

ب )طول مکالمه تلفنی در تماس های والدین به مدارس

 پ ) گروه خونی افراد بیمار با درجه حرارت سی و هشت درجه

ت )تعداد روز های ماه های مختلف  تیر تا دی

      

12

 

   ضمن عرض خسته نباشید، توفیق شما عزیزان را از خداوند خواستارم-- احمدراجی                               

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید