بارم

به نام خدا 

  آزمون آمار و مدل سازی-  پایه سوم -  رشته تجربی

 

دبیرستان آیت ... خامنه ای تنکابن  -   دی ماه سال  1388

نام و نام خانوادگی                          نام دبیر                        ص(1 )     وقت  (  100 دقیقه )

 

 

ردیف

2

 

مستطیلی به ابعاد 7  و 5  سانتی متر مفروض است

الف ) با در نظر گرفتن خطا ها مدلی برای مساحت مستطیل بنویسید

ب ) سپس با حذف حاصل ضرب خطاها و مقادیر داده شده زیر مقدار حاصل از مدل رابیابید.

      

E  2=0/4  و E  1=0/3   

1

5/1

 

 

 

 

 

 

بهترین روش جمع آوری داده ها برای موارد زیر را بنویسید .

الف ) میزان علاقه مردم به برنامه های کامپیوتری

ب )بررسی معدل دانش آموزان ورودی پایه اول دبیرستان

 ج ) درجه حرارت اطاق شما در زمستان 88

 

2

 

 

 

1

به  کمک عدد تصادفی 518/0 یک شماره بین 17 و 35 پیدا شده است ، آن شماره  را بیابید .

 

4

5/2

الف ) داده های زیر رابا فراوانی هایشان  مرتب نمایید

ب )چهارده  داده ی زیر را در شش دسته طبقه بندی نمایید و

پ ) پس از یافتن فراوانیها و نشان دسته ها  نمودار ستونی  را رسم نمایید .                                                  96 و 108 و 110 و 101 و 118 و 120 و 96 و 98 و 110 و 120 و 112 و 104 و 96 و 120

5

2

نوع متغیر های زیر را کامل بیان نمایید :

الف ) مدت زمانی که دانش آموزان سال سوم آمار مطالعه می کنند

ب ) مدارک  تحصیلی کارمندان آموزش و پرورش

پ )  RH    خونی افراد مسن خانواده شما

ت )تعداد موارد غیبت دانش آموزان پیش دانشگاهی

6

5/2

 

اولا با توجه به جدول نمودار دایره ای گروه های داده شده را رسم نمایید و

ثانیا بیا ن نمایید که اگر شعاع دایره را تغیید دهیم تفسیر جدیدی از نمودار بدست می آید ؟

ثالثا بیان منایید که اگر فراوانی داده ها را پنج برابر نمایید زوایای مرکزی چه تغییری خواهند نمود ؟

 

            D  

      C  

B

A  

گروه ها

          25

75

55

45

فراوانی ها

 

 

7

5/2

الف )مراکز دسته ها و فراوانی نسبی دسته ها را بیابید

پ ) نمودار چند بر فراوانی مطلق را رسم نمایید

 

             a-b   

 f 

[22 -24 (      

13

 [(26 -24

2

[26 -28 ]       

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

بارم

به نام خدا  

    آزمون آمار و مدل سازی -  پایه سوم -  رشته تجربی

 

دبیرستان  آیت ... خامنه ای  تنکابن  -   دی ماه سال  1388

نام و نام خانوادگی                          نام دبیر                            ص(2 )     وقت  (100دقیقه )

 

 

 

ردیف

 

5/1

اگر بخواهید  سطح معدل دانش آموزان دبیرستانتان  را بررسی نمایید

به سوالات زیر پاسخ دهید :

 

الف ) جامعه آماری

ب ) چگونگی انتخاب نمونه

پ )  روش جمع آوری اطلاعات

ت ) موضوع مورد مطالعه                                                                                                                   

                                               

9

5/2

با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید :

 


الف ) جدول فراوانی دسته هارامشخص  نمایید و

ب ) فراوانی تجمعی دسته ها را مشخص نمایید

پ ) درصد فراوانی نسبی  دسته ها  را مشخص نمایید .

 

 

 

 

 


100        75       50        25        0

 

10

 

 

5/1

 

 

 

 

 

 

 

  60 1 و 152 و 48 1و 111 و 156  و 121  و111  و112 و 65 1و 131 و 63 1و 50 1

 

در بالا وزن چند ورزشکار در نظر گرفته شده است ، نمودار ساقه و برگ را رسم نمایید و

 به سوالات زیر پاسخ دهید:

 الف )چند داده وجود دارد ؟

ب ) دامنه تغییرات داده ها را بیابید.

 

 پ) چند داده حداقل 130  می باشند ؟.

 

پ) چند داده کمتر از  110  وجود دارند .

 

 

11

 

 

 

@

  

ضمن عرض خسته نباشید،  توفیق شما عزیزان را از خداوند  متعال خواستاریم

 

@

 

/ 0 نظر / 21 بازدید