تعاریف آماری

تعاریف مهم آماری

 

 تعریف آمار:

بیان مسئله به زبان ریاضی را مدل سازی ریاضی می گوییم.هرچقدر مفاهیم ریاضی به کار برده شده ساده تر وابتدایی تر ونتیجه ی کار به پدیده ی مورد نظر نزدیک تر باشد مدل سازی با ارزش تر است.

 خطای اندازه گیری:

خطای اندازه گیری همان تفاضل مقدار واقعی ومقدار اندازه گیری شده است.این خطا لزوما از واحد اندازه گیری کم تر است.

جامعه ی آماری:

جامعه ی آماری مجموعه ای از افراد یا اشیا است که درباره ی اعضای آن می خواهیم موضوع یا موضعاتی را مطالعه کنیم.

سرشماری:

اگر تمام افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهیم می گوییم سرشماری کرده ایم.

نکته:نمونه زیر مجموعه ای از جامعه ی آماری است.

نکته:تعداد اجزای جامعه را اندازه ی جامعه میگوییم وتعداد اعضای نمونه را اندازه ی آن نمونه می گوییم.

داده:

نتایج حاصل از اندازه گیری ویا بررسی نمونه را داده می گوییم.

روش های جمع آوری داده ها:

۱ـاستفاده از داده های از پیش تهیه شده

۲ـاز طریق پرسش: مستقیما از اشخاص (شفاهی یا مصاحبه) یا پرسش نامه ی کتبی

۳ـاز طریق مشاهده وثبت وقایع

۴ـ از طریق انجام آزمایش

 

ویژگی های یک پرسشنامه ی خوب:

ـ قبل از آن که هرگونه سوالی نوشته شود محتوای پرسشنامه باید سازمان دهی شود.

ـ هدف بررسی باید در نظر گرفته شود.

ـ فهرستی از عنواینی که باید راجبه آن ها اطلاعات جمع آوری کنید تهیه کنید.

ـ از جمع آوری داده ها و اطلاعات اضافی که مورد نیاز نمی باشد خودداری کنید.

ـ و...

 تعریف متغییر ها:

متغییر های کمی متغییر هایی هستند که قابل اندازه گیری اند و متغییر های کیفی متغییر هایی هستند که قابل اندازه گیری نیستند.

متغییر های پیوسته وگسسته:

متغییر پیوسته یک متغییر کمی است که اگر دو مقدار b و a رابتواند اختیار کند هر مقدار بین آن ها را نیز بتواند اختیار کند.و به متغییر کمی که پیوسته نباشد گسسته می گوییم.

متغییر های کیفی ای که در آن ها نوعی ترتیب طبیعی وجود دارد متغییر های کیفی  ترتیبی می گوییم وبه متغییر هایی که که کیفی و ترتیبی نباشد متغییر کیفی اسمی می گوییم.

 

 

فراوانی مطلق داده Xi برابر تعداد دفعاتی است که آن داده تکرار شده است.فراوانی مطلق داده xi رابا نماد fi نشان میدهیم

 

 

طول دسته:

تفاضل دو کران پایین متوالی یا دو کران بالای متوالی را طول آن دسته می نامیم.

 

نکته:

فراوانی مطلق دسته iام را که با fi نشان می دهیم برابر تعداد اعضایی است که در دسته ی iام قرار گرفته اند

 

فراوانی تجمعی:

 

فراوانی تجمعی هر دسته برابر تعداد اشیائی است که مقدار آنها از کران بالای آن دسته کمتراند.

 

نمودار مستطیلی:

 

نمودار مستطیلی نمایشی از داده های بسته بندی شده است که در آن سطح مستطیل ها متناسب با فراوانی دسته هاست.

 

مد:

مد داده ای است که بیشترین فراوانی را دارد.

 

 

 

میانه:

 

پس از مرتب کردن داده ها مقداری را که تعداد داده های بعد از آن با تعداد داده های قبل از آن برابر است میانه می نامیم.

 

روش پیدا کردن میانه:

 

1-داده ها را مرتب کنیم

 

2-اگر تعداد داده ها فرد باشد داده ای که در وسط قرار می گیرد برابر میانه است.

 

3-اگر تعداد داده ها زوج باشدنصف مجموع دو داده ای که در وسط قرار گرفته اند برابر میانه است

 

نکته:

 

میانه نیمه اول داده هارا چارک اول یاQ1 و میانه نیمه دوم داده ها را چارک سوم Q3 می نامند.

 

 

                                                   


/ 0 نظر / 160 بازدید