نتیجه گیری:

 

- دسته ی اول فراوانی تجمعی با فراوانی مطلق برابر است و دسته ی آخر فراوانی تجمعی با کل داده ها یکی

 

است.

 

- فاصله ی هر دو نشان دسته ی متوالی برابر با طول دسته است همچنین تفاوت هر دو کران پائین دو دسته متوالی.

 

- مجموع فراوانی های کل جدول برابر تعداد کل داده هاست. مجموع فراوانی نسبی جدول  باید  1 شود یا تقریبا 0 مجموع درصد فراوانی نسبی باید 100 شود یا تقریبا .

 

- فراوانی تجمعی هر دسته برابر است با مجموع فراوانی های ما قبلش با خودش.

 

- نمودار خط شکسته در حقیقت از اتصال نقاط برخورد نشان دسته ها با فراوانی بدست می آید.

 

- نمودار چند بر علاوه بر اطلاعات مربوط به خط شکسته ، احتیاج به دو نشان دسته ی قبل از اول و بعد از اخر با فراونی های صفر دارند.

 

- u  داده ای است که بیش ترین تکرار را داشته باشد یا در دسته بندی نشان دسته ای است که آن دسته

بیش ترین فراوانی را داشته باشد.

 

- میانه : عدد میانه برای داده های به تعداد فرد یکی از داده ها همواره است

: برای داده های به تعداد زوج میانه میانگین دو عدد میانی داده ها است.

 

- چارک اول میانه نیمه اول است. چارک سوم میانه نیمه دوم است . چارک دوم میانه کل داده ها است.

 

- برای نمودار جعبه ای احتیاج به min ، max ، m ، Q ، Q داریم

                                                                    1      3

اهرم تعادل

 

 

میانگین نقش                          را در نمودار جعبه ای دارد.

 

 

 

- دامنه ی تغییرات شاخص خوبی برای پراکندگی داده ها نیست چون فقط به min و max مربوط است و به

 

خود داده ها توجه نمی کند.

 

- شاخص انحراف از میانگین چون گاهی با جمع منفی و مثبت به O می رسد مناسب نیست. برای رفع این قضیه می توانیم قدر مطلق بگیریم و چه بهتر است که مربع کنیم.

 

- اگر ضریب تغییرات کمتر باشد اطمینان ما بیشتر است چون به میانگین نزدیک تریم. حول و حوش مرکز

ثقل هستیم ، پس احساس خطر کمتری می کنیم.

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید